กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

EN

ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ปี 2562 FUTUREPF มีรายได้รวม 268.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.58% จาก 262.18 ล้านบาท, รายได้จากการลงทุนสุทธิ 220.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.65% จาก 206.44 ล้านบาท และเงินปันส่วนแบ่งกำไร 191.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.25% จาก 185.88 ล้านบาท จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

ในไตรมาสที่ 3 ปี 2562 กองทุนประกาศจ่ายเงินปันผลเท่ากับ 0.3624 บาทต่อหน่วย คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผลต่อปี 5.87% *

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (NAV per Unit) เพิ่มขึ้น 28.88% จากมูลค่า ณ IPO
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 กองทุนรวมมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่ากับ 6,824.98 ล้านบาท หรือ 12.8878 บาทต่อหน่วย

หมายเหตุ * อัตราผลตอบแทนเงินปันผลเมื่อเทียบกับราคาตลาด 24.70 บาท / หน่วย ณ 31 ต.ค. 2562