กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

EN

ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ปี 2563 FUTUREP มีมีรายได้รวม 211.30 ล้านบาท ลดลง 19.76% จาก 263.33 ล้านบาท, รายได้จากการลงทุนสุทธิ 118.27 ล้านบาท ลดลง 46.92% จาก 222.81 ล้านบาท และเงินปันส่วนแบ่งกำไร 105.91 ล้านบาท ลดลง 44.13% จาก 189.58 ล้านบาท จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 กองทุนประกาศจ่ายเงินปันผลเท่ากับ 0.2000 บาทต่อหน่วย คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผลต่อปี 4.21% *

มูมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (NAV per Unit) เพิ่มขึ้น 23.87% จากมูลค่า ณ IPO
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 กองทุนรวมมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่ากับ 6,559.51 ล้านบาท หรือ 12.3865 บาทต่อหน่วย

หมายเหตุ * อัตราผลตอบแทนเงินปันผลเมื่อเทียบกับราคาตลาด 19.00 บาท / หน่วย ณ 30 เม.ย. 2563