กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

EN

ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 ปี 2563 FUTUREP มีรายได้รวม 51.15 ล้านบาท ลดลง 80.71% จาก 265.19 ล้านบาท, ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ 22.06 ล้านบาท ลดลง 110.36% จาก 212.83 ล้านบาท และเงินปันส่วนแบ่งกำไร 79.43 ล้านบาท ลดลง 58.56% จาก 191.70 ล้านบาท จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

ในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 กองทุนประกาศจ่ายเงินปันผลเท่ากับ 0.1500 บาทต่อหน่วย คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผลต่อปี 3.14% *

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (NAV per Unit) เพิ่มขึ้น 22.16% จากมูลค่า ณ IPO
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 กองทุนรวมมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่ากับ 6,469.23 ล้านบาท หรือ 12.2161 บาทต่อหน่วย

หมายเหตุ * อัตราผลตอบแทนเงินปันผลเมื่อเทียบกับราคาตลาด 19.10 บาท / หน่วย ณ 31 ก.ค. 2563