กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

EN

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ปี

29.06.2565

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

30.05.2565

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ประจำวันที่ 30 เมษายน 2565

17.05.2565

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565

17.05.2565

แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 62 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค (FUTUREPF

17.05.2565

รายละเอียดทรัพย์สิน

13.05.2565

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)