กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

EN

ภาพรวมกองทุน

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค (FUTUREPF)
ประเภทกองทุน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภทกองปิด ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
นโยบายการลงทุน ระดมเงินทุนไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อมุ่งก่อให้เกิดรายได้ และผลตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ในเบื้องต้นกองทุนรวมจะมุ่งเน้นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทค้าปลีก โดยการลงทุนครั้งแรก กองทุนรวมจะลงทุนในสิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
เหมาะสำหรับ นักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนจากค่าเช่า โดยคาดหวังผลตอบแทนที่คงที่และแปรผันตามภาวะเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ
วันที่จดทะเบียนกองทุน 23 พฤศจิกายน 2549
จำนวนเงินทุนโครงการ 6,233.161 ล้านบาท
- เสนอขายครั้งแรก 4,733.161 ล้านบาท
- เพิ่มทุนครั้งที่ 1 จำนวน 1,500.000 ล้านบาท (26 ธันวาคม 2555)
จำนวนหน่วยลงทุน 529.5661 ล้านหน่วย
- เสนอขายครั้งแรก 473.3161 ล้านหน่วย
- เพิ่มทุนครั้งที่ 1 จำนวน 56.2500 ล้านหน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย ขั้นต้น 10 บาท เพิ่มทุนครั้งที่ 1.16 บาท ราคาเฉลี่ย 10.64 บาท
นโยบายการจ่ายเงินปันผล อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง (ปกติกองทุนจะจ่ายปันผลเป็นรายไตรมาส)
อายุโครงการ/วันสิ้นสุดกองทุน ไม่มีกำหนด
รายละเอียดทรัพย์สินประกอบด้วย

ลงทุนในสิทธิการเช่าพื้นที่ (บางส่วน) ของอาคารโครงการศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คพาร์ค รังสิต อายุสิทธิการเช่าคงเหลือ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2584 ซึ่งประกอบด้วย

  1. สิทธิการเช่าพื้นที่อาคารโครงการศูนย์การค้า ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต รวมเนื้อที่ประมาณ 56,822.26 ตารางเมตร
  2. สิทธิในการใช้พื้นที่ส่วนกลางจำนวน 48,791.00 ตารางเมตร (ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่ก่อให้เกิดรายได้ไม่น้อยกว่า 8,709.92 ตารางเมตร)
  3. สิทธิในการนำพื้นที่ผนังภายนอกอาคารของอาคารโครงการฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ออกหาประโยชน์
ผู้เช่า ผู้ประกอบการร้านค้า
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
มูลค่าประเมิน (ตอนลงทุน) 5,111 ล้านบาท (ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2549) โดยบริษัท ซีบี ริชาร์ด เอลลิส (ประเทศไทย) จำกัด
4,626 ล้านบาท (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2549 ) โดย บริษัท อเมริกัน แอพเพรซัล (ประเทศไทย) จำกัด
มูลค่าประเมิน (ล่าสุด) 6,776,000,000 บาท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562) โดย บริษัท ทีเอพี แวลูเอชั่น จำกัด
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน ต่อปี)
ค่าธรรมเนียมการสั่งซื้อ ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสั่งขาย ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาเข้า ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการโอน ตามอัตราที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนด ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ ไม่เกิน 1.0% ของมูลค่าหน่วยลงทุน ต่อปี
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.5% ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อปี
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกิน 0.1% ของมูลค่าหน่วยลงทุน ต่อปี
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์ ไม่เกิน 0.3% ของ NAV ณ วันทำการสุดท้ายของเดือนก่อนหน้า, ค่าธรรมเนียมการเก็บค่าเช่า ไม่เกิน 3.0% ของรายได้ค่าเช่าสุทธิ, ค่าธรรมเนียมพิเศษ ไม่เกิน 2.35% ของรายได้สุทธิ, และค่าคอมมิชชั่นบริหารจัดหาผู้เช่า
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน ไม่เกิน 1.0%ของเงินที่ระดมทุนได้ (เสนอขายครั้งแรก)
ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย ไม่เกิน 3.0% ของจำนวนเงินที่จัดจำหน่าย
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามจริง