กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

EN

หนังสือชี้ชวน

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน (เพิ่มทุนครั้งที่ 1) ส่วนข้อมูลโครงการ

PDF | 6.48 MB

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน (เพิ่มทุนครั้งที่ 1) ส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

PDF | 4.53 MB

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ส่วนข้อมูลโครงการ

PDF | 763.08 KB