กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

EN

โครงสร้างผู้ถือหน่วยลงทุนหลัก

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31/08/2563 ประเภท : XD
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1,891
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 71.17
ลำดับ ชื่อ หน่วย %
1. บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด 176,516,481 33.33
2. มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย 30,803,328 5.82
3. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 27,970,000 5.28
4. มูลนิธิ ทองพูล หวั่งหลี 17,000,000 3.21
5. PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND 13,697,871 2.59
6. สำนักงานประกันสังคม 12,085,800 2.28
7. บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 9,973,100 1.88
8. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 8,990,085 1.70
9. บริษัท ธนนนทรี จำกัด 8,750,068 1.65
10. กองทุนเปิด เค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ 6,420,700 1.21