กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

EN

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้รวม

กำไรจากการลงทุนสุทธิ

หน่วย : ล้านบาท

ไตรมาสที่ 3
ปี 2564
ไตรมาสที่ 3
ปี 2563
% เปลี่ยนแปลง
(YoY)
ไตรมาสที่ 2
ปี 2564
% เปลี่ยนแปลง
(QoQ)
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 54.45 148.38 (63.3%) 133.63 (59.3%)
รายได้ดอกเบี้ยรับและรายได้อื่นๆ 0.16 0.66 (76.1%) 0.30 (47.0%)
รวมรายได้ 54.61 149.04 (63.4%) 133.93 (59.2%)
ค่าใช้จ่ายในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ 3.33 (25.64) (113.1%) 5.09 (34.2%)
ค่าธรรมเนียมการบริหารอสังหาริมทรัพย์ 11.37 17.14 (33.7%) 16.20 (29.8%)
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน 3.74 3.93 (4.9%) 3.94 (5.1%)
ค่าใช้จ่ายต้นทุนทางการเงิน * 60.14 57.36 4.9% 59.43 1.2%
รวมค่าใช้จ่าย 78.59 52.79 48.9% 84.66 (7.2%)
รายได้จากการลงทุนสุทธิ (23.99) 96.25 (124.9%) 49.27 (148.7%)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน (154.09) 29.13 (628.9%) (238.49) (35.4%)
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน (178.07) 125.38 (242.0%) (189.22) (5.9%)

หมายเหตุ:* ต้นทุนทางการเงินข้างต้นเป็นการรับรู้ค่าใช้จ่ายตามมาตรฐานบัญชีฉบับใหม่ (TFRS 16) เรื่อง สัญญาเช่าโดยจะเริ่มทยอยรับรู้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นการรับรู้ค่าใช้จ่ายทางบัญชีมิได้มีกระแสเงินสดจ่ายออกไปจริงในระหว่างปี 2563 – ปี 2569