กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

EN

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้รวม

กำไรจากการลงทุนสุทธิ

หน่วย : ล้านบาท

ไตรมาสที่ 1
ปี 2565
ไตรมาสที่ 1
ปี 2564
% เปลี่ยนแปลง
(YoY)
ไตรมาสที่ 4
ปี 2564
% เปลี่ยนแปลง
(QoQ)
รายได้ค่าเช่า และค่าบริการ * 173.13 149.09 16% 289.97 (40%)
รายได้ดอกเบี้ยรับ และรายได้อื่น 1.21 0.27 347% 0.60 102%
รวมรายได้ 174.33 149.36 17% 287.57 (39%)
ค่าใช้จ่ายในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ 7.58 3.91 94% 9.84 (23%)
ค่าธรรมเนียมการบริหารอสังหาริมทรัพย์ 19.90 17.51 14% 18.06 10%
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน 3.61 3.71 (3%) 3.24 11%
ค่าใช้จ่ายต้นทุนทางการเงิน ** 61.59 58.73 5% 60.86 1%
รวมค่าใช้จ่าย 92.67 83.86 11% 92.00 1%
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 81.66 65.50 25% 195.57 (58%)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน 109.25 (186.58) 159% 117.50 (7%)
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน 190.91 (121.08) 258% 313.07 (39%)

หมายเหตุ: * กองทุนถือปฏิบัติตตามมาตรฐานบัญชี TFRS 16 เรื่อง สัญญาเช่า กำหนดให้กองทุนรวมต้องคำนวณรายได้ตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า มีผลทำให้รายได้ค่าเช่าและค่าบริการที่ปรากฎในงบการเงินต่ำกว่ารายได้ที่ได้รับจริง จำนวน 11.11 ล้านบาท ดังนั้นรายได้ ค่าเช่าและค่าบริการ และรายได้จากการลงทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจริงสำหรับไตรมาสนี้ มีจำนวน 184.24 ล้านบาท และ 92.77 ล้านบาท ตามลำดับ

** *การรับรู้ค่าใช้จ่ายตามมาตรฐานบัญชี TFRS 16 เรื่อง หนี้สินตามสัญญาเช่า โดยจะเริ่มทยอยรับรู้ ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นการรับรู้ค่าใช้จ่ายทางบัญชีมิได้มีกระแสเงินสดจ่ายออกไปจริงในระหว่างปี 2563 - ปี 2569