กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

EN

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้รวม

กำไรจากการลงทุนสุทธิ

หน่วย : ล้านบาท

ไตรมาสที่ 4
ปี 2564
ไตรมาสที่ 4
ปี 2563
% เปลี่ยนแปลง
(YoY)
ไตรมาสที่ 3
ปี 2564
% เปลี่ยนแปลง
(QoQ)
รายได้ค่าเช่า ** 286.97 184.13 56% 54.45 427%
รายได้ดอกเบี้ยรับและรายได้อื่นๆ 0.60 0.58 3% 0.16 280%
รวมรายได้ 287.57 184.71 56% 54.61 427%
ค่าใช้จ่ายในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ 9.84 11.24 (12%) 3.35 194%
ค่าธรรมเนียมการบริหารอสังหาริมทรัพย์ 18.06 19.38 (7%) 11.37 59%
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน 3.24 3.87 (16%) 3.74 (13%)
ค่าใช้จ่ายต้นทุนทางการเงิน * 60.86 58.04 5 5% 60.14 1%
รวมค่าใช้จ่าย 92.00 92.53 (1%) 78.59 17%
รายได้จากการลงทุนสุทธิ ** 195.57 92.18 112% (23.99) 915%
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน 117.50 (21.04) 658% (154.09) 176%
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน 313.07 71.14 340% (178.07) 276%

หมายเหตุ: * ต้นทุนทางการเงินข้างต้นเป็นการรับรู้ค่าใช้จ่ายตามมาตรฐานบัญชีฉบับใหม่ (TFRS 16) เรื่องสัญญาเช่า โดยจะเริ่มทยอยรับรู้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นการรับรู้ค่าใช้จ่ายทางบัญชีมิได้เป็นกระแสเงินสดที่มีการจ่ายออกไปจริงใน ปี 2563 - ปี 2569

** กองทุนรับรู้รายได้ค่าเช่าและส่วนลดค่าเช่าตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่าตาม มาตรฐานบัญชี TFRS 16 ส่งผลให้รายได้ค่าเช่ารับตามบัญชี ที่ปรากฎในงบการเงินสูงกว่ารายได้ค่าเช่าที่ได้รับจริง ทั้งนี้หากไม่นำส่วนลดมารวมคำนวณตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า รายได้ค่าเช่าและ รายได้จากการลงทุนสุทธิ สำหรับปี 2564 จะมีจำนวน 499.57 ล้านบาท และ 161.77 ล้านบาท ตามลำดับ