กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

EN

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้รวม

กำไรจากการลงทุนสุทธิ

หน่วย : ล้านบาท

ไตรมาสที่ 2
ปี 2564
ไตรมาสที่ 2
ปี 2563
% เปลี่ยนแปลง
(YoY)
ไตรมาสที่ 1
ปี 2564
% เปลี่ยนแปลง
(QoQ)
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 133.63 50.30 165.7% 149.09 (10.4%)
รายได้ดอกเบี้ยรับและรายได้อื่นๆ 0.30 0.85 (65.2%) 0.27 9.6%
รวมรายได้ 133.93 51.15 161.8% 149.36 (10.3%)
ค่าใช้จ่ายในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ 5.09 3.76 35.4% 3.91 30.2%
ค่าธรรมเนียมการบริหารอสังหาริมทรัพย์ 16.20 8.87 82.6% 17.51 (7.5%)
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน 3.94 3.89 1.2% 3.71 6.1%
ค่าใช้จ่ายต้นทุนทางการเงิน * 59.43 56.68 4.9% 58.73 1.2%
รวมค่าใช้จ่าย 84.66 73.20 15.7% 83.86 0.9%
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 49.27 (22.06) (323.3%) 65.50 (24.8%)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน (238.49) 37.69 (732.8%) (186.58) 27.8%
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน (189.22) 15.64 (1309.9%) (121.08) 56.3%

หมายเหตุ:* ต้นทุนทางการเงินข้างต้นเป็นการรับรู้ค่าใช้จ่ายตามมาตรฐานบัญชีฉบับใหม่ (TFRS 16) เรื่อง สัญญาเช่าโดยจะเริ่มทยอยรับรู้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นการรับรู้ค่าใช้จ่ายทางบัญชีมิได้มีกระแสเงินสดจ่ายออกไปจริงในระหว่างปี 2563 – ปี 2569