กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

EN

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้รวม

กำไรจากการลงทุนสุทธิ

หน่วย : ล้านบาท

ไตรมาสที่ 1
ปี 2564
ไตรมาสที่ 1
ปี 2563
% เปลี่ยนแปลง
(YoY)
ไตรมาสที่ 4
ปี 2563
% เปลี่ยนแปลง
(QoQ)
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 149.09 210.06 (29.03%) 184.13 (19.03%)
รายได้ดอกเบี้ยรับและรายได้อื่น 0.27 1.24 (78.23%) 0.58 (53.45%)
รวมรายได้ 149.36 211.30 (29.31%) 184.71 (19.14%)
ค่าใช้จ่ายในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ 3.91 15.02 (73.97%) 11.24 (65.21%)
ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์ 17.51 18.12 (3.37%) 19.38 (9.65%)
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน 3.71 3.88 (4.38%) 3.87 (4.13%)
ค่าใช้จ่ายต้นทุนทางการเงิน * 58.73 56.02 4.84% 58.04 1.19%
รวมค่าใช้จ่าย 83.86 93.03 (9.86%) 92.53 (9.37%)
กำไร (ขาดทุน) จากการลงทุนสุทธิ 65.50 118.27 (44.62%) 92.18 (28.94%)
รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน (186.58) (196.66) (5.13%) (21.04) 786.79%
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน (121.08) (78.39) 54.46% 71.14 (270.20%)

หมายเหตุ:* ต้นทุนทางการเงินข้างต้นเป็นการรับรู้ค่าใช้จ่ายตามมาตรฐานบัญชีฉบับใหม่ (TFRS 16) เรื่องสัญญาเช่า โดยจะเริ่มทยอยรับรู้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นการรับรู้ค่าใช้จ่ายทางบัญชีมิได้เป็นกระแสเงินสดที่มีการจ่ายออกไปจริงใน ปี 2563 - ปี 2569