กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

EN

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้รวม

กำไรจากการลงทุนสุทธิ

หน่วย : ล้านบาท

ไตรมาสที่ 3
ปี 2563
ไตรมาสที่ 3
ปี 2562
% เปลี่ยนแปลง
(YoY)
ไตรมาสที่ 2
ปี 2563
% เปลี่ยนแปลง
(QoQ)
รายได้ค่าเช่า 148.38 265.45 (44.10%) 50.30 195.00%
รายได้ดอกเบี้ยรับและรายได้อื่น 0.66 3.49 (81.15%) 0.85 (22.22%)
รวมรายได้ 149.04 268.94 (44.58%) 51.15 191.40%
ค่าใช้จ่ายในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ (25.64) 18.72 (236.96%) 3.76 (782.49%)
ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์ 17.14 25.99 (34.05%) 8.87 93.28%
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน 3.93 4.06 (3.20%) 3.89 0.98%
ค่าใช้จ่ายต้นทุนทางการเงิน * 57.36  -    n.a. 56.68 1.19%
รวมค่าใช้จ่าย 52.79 48.77 8.23% 73.20 (27.89%)
กำไร (ขาดทุน) จากการลงทุนสุทธิ 96.25 220.17 (56.28%) (22.06) (536.42%)
รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน 29.13 (20.14) (244.65%) 37.69 (22.71%)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน 125.39 200.02 (37.32%) 15.64 701.80%

หมายเหตุ: * ต้นทุนทางการเงินข้างต้นเป็นการรับรู้ค่าใช้จ่ายตามมาตรฐานบัญชีฉบับใหม่ (TFRS 16) เรื่องสัญญาเช่า โดยจะเริ่มทยอยรับรู้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นการรับรู้ค่าใช้จ่ายทางบัญชีมิได้เป็นกระแสเงินสดที่มีการจ่ายออกไปจริงใน ปี 2563 - ปี 2569