กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

EN

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้รวม

กำไรจากการลงทุนสุทธิ

หน่วย : ล้านบาท

ไตรมาสที่ 4
ปี 2563
ไตรมาสที่ 4
ปี 2562
% เปลี่ยนแปลง
(YoY)
ไตรมาสที่ 3
ปี 2563
% เปลี่ยนแปลง
(QoQ)
รายได้ค่าเช่า 184.13 263.36 (30.08%) 148.38 24.09%
รายได้ดอกเบี้ยรับและรายได้อื่น 0.58 1.89 (69.34%) 0.66 (12.12%)
รวมรายได้ 184.71 265.25 (30.36%) 149.04 23.93%
ค่าใช้จ่ายในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ 11.24 25.76 (56.37%) (25.64) (143.84%)
ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์ 19.38 23.15 (16.27%) 17.14 13.07%
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน 3.87 4.09 (5.40%) 3.93 (1.53%)
ค่าใช้จ่ายต้นทุนทางการเงิน * 58.04 - 100.00% 57.36 1.19%
รวมค่าใช้จ่าย 92.53 53.00 74.58% 52.79 75.28%
กำไร (ขาดทุน) จากการลงทุนสุทธิ 92.18 212.25 (56.57%) 96.25 (4.23%)
รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน (21.04) (15.92) 32.19% 29.13 172.23%
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน 71.14 196.33 (63.77%) 125.38 (43.26%)

หมายเหตุ:* ต้นทุนทางการเงินข้างต้นเป็นการรับรู้ค่าใช้จ่ายตามมาตรฐานบัญชีฉบับใหม่ (TFRS 16) เรื่องสัญญาเช่า โดยจะเริ่มทยอยรับรู้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นการรับรู้ค่าใช้จ่ายทางบัญชีมิได้เป็นกระแสเงินสดที่มีการจ่ายออกไปจริงใน ปี 2563 - ปี 2569