กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

EN

การดำเนินการ

พื้นที่ให้เช่า และ อัตราค่าเช่า

พื้นที่ (ตรม.)1 อัตราการเช่า (%)
ไตรมาส 2
ปี 2564
ไตรมาส 2
ปี 2563
ไตรมาส 1
ปี 2564
ผู้เช่าหลักและผู้เช่ารายย่อย 56,822.26 81 93 89

หมายเหตุ:

  1. พื้นที่ให้เช่าเป็นข้อมูล ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2564

จำนวนผู้มาใช้บริการไตรมาสที่ 2 ปี 2564

ไตรมาส 2 ปี 2564 จำนวนลูกค้าที่มาใช้บริการศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค เฉลี่ยอยู่ที่ 104,000 คนต่อวัน เพิ่มขึ้น 22.4% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันในปีก่อน และลดลง -13.3% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า

สัญญาที่ต่ออายุ และสัญญาที่เกิดขึ้นใหม่

สัญญาที่ต่ออายุ และสัญญาที่เกิดขึ้นใหม่1 อัตราการเพิ่มของค่าเช่า
FUTUREPF Portfolio จำนวนสัญญา พื้นที่ (ตรม.) % ของพื้นที่เช่า
ไตรมาส 2 ปี 2564 72 5,500.75 9.68% 2 -1.29%

หมายเหตุ:

  1. สัญญาเช่าของผู้เช่ารายย่อย และผู้เช่าหลัก
  2. ร้อยละของพื้นที่ให้เช่ารวมของ ไตรมาสที่ 2 ปี 2564

ข้อมูลโครงสร้างสัญญา

ประเภทสัญญา

อายุสัญญา

หมายเหตุ:

  1. สัญญาเช่าของผู้เช่ารายย่อยและผู้เช่าหลัก
  2. ร้อยละของพื้นที่เช่า ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2564

ข้อมูลสัญญาเช่าที่จะหมดอายุ

หมายเหตุ:

  1. สัญญาเช่าของผู้เช่ารายย่อยและผู้เช่าหลัก
  2. ร้อยละของพื้นที่เช่า ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2564