กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

EN

การดำเนินการ

พื้นที่ให้เช่า และ อัตราค่าเช่า

พื้นที่ (ตรม.)1 อัตราการเช่า (%)2
ปี 2564 ปี 2563 ไตรมาส 4
ปี 2563
ไตรมาส 4
ปี 2564
ผู้เช่าหลักและผู้เช่ารายย่อย 56,822.26 72 86 94 82

หมายเหตุ:

  1. พื้นที่ให้เช่าเป็นข้อมูล ณ สิ้นเดือนธันวาคม ปี 2564
  2. อัตราการเช่า คิดจากพื้นที่เฉลี่ยที่สามารถเปิดให้บริการได้จริง ตามประกาศจากหน่วยงานภาครัฐที่มีคำสั่งให้ปิดสถานที่ชั่วคราว

จำนวนผู้มาใช้บริการไตรมาสที่ 4 ปี 2564

ปี 2564 จำนวนลูกค้าที่มาใช้บริการศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค เฉลี่ยอยู่ที่ 111,000 คนต่อวัน ลดลง -14.0% เมื่อเทียบกับปี 2563 (ศูนย์ฯ ปิดให้บริการบางพื้นที่เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ตั้งแต่ 22 มี.ค. - 16 พ.ค. 2563 และ 12 ก.ค. – 31 ส.ค. 2564) โดยในไตรมาส 4 ปี 2564 จำนวนลูกค้าที่มาใช้บริการศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค เฉลี่ยอยู่ที่ 138,000 คนต่อวัน ลดลง -8.6% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันในปีก่อน แต่เพิ่มขึ้น +66.3% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า

สัญญาที่ต่ออายุ และสัญญาที่เกิดขึ้นใหม่

สัญญาที่ต่ออายุ และสัญญาที่เกิดขึ้นใหม่1 อัตราการเพิ่มของค่าเช่า
FUTUREPF Portfolio จำนวนสัญญา พื้นที่ (ตรม.) % ของพื้นที่เช่า
ไตรมาส 4 ปี 2564 76 6,100.82 10.74%2 -1.95%
ปี 2564 323 24,264.89 42.70% -2.12%

หมายเหตุ:

  1. สัญญาเช่าของผู้เช่ารายย่อย และผู้เช่าหลัก
  2. ร้อยละของพื้นที่ให้เช่ารวมของ ไตรมาสที่ 4 ปี 2564

ข้อมูลโครงสร้างสัญญา

ประเภทสัญญา

อายุสัญญา

หมายเหตุ:

  1. สัญญาเช่าของผู้เช่ารายย่อยและผู้เช่าหลัก
  2. ร้อยละของพื้นที่เช่า ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2564

ข้อมูลสัญญาเช่าที่จะหมดอายุ

หมายเหตุ:

  1. สัญญาเช่าของผู้เช่ารายย่อยและผู้เช่าหลัก
  2. ร้อยละของพื้นที่เช่า ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2564