กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

EN

การดำเนินการ

พื้นที่ให้เช่า และ อัตราค่าเช่า

พื้นที่ (ตรม.)1 อัตราการเช่า (%)
ปี 2563 ปี 2562 ไตรมาส 4
ปี 2562
ไตรมาสที่ 4
ปี 2563
ผู้เช่าหลักและผู้เช่ารายย่อย 56,822.26 95 97 97 94

หมายเหตุ:

  1. พื้นที่ให้เช่าเป็นข้อมูล ณ สิ้นเดือนธันวาคม ปี 2563

จำนวนผู้มาใช้บริการไตรมาสที่ 4 ปี 2563

ปี 2563 จำนวนลูกค้าที่มาใช้บริการศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค เฉลี่ยอยู่ที่ 129,000 คนต่อวัน ลดลง -29.5% เมื่อเทียบกับปี 2562 (ศูนย์ฯ เปิดให้บริการบางพื้นที่เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ตั้งแต่ 22 มี.ค. - 16 พ.ค. 2563)

โดยในไตรมาส 4 ปี 2563 จำนวนลูกค้าที่มาใช้บริการศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค เฉลี่ยอยู่ที่ 151,000 คนต่อวัน ลดลง -17.9% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันในปีก่อน แต่เพิ่มขึ้น +3.4% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า

สัญญาที่ต่ออายุ และสัญญาที่เกิดขึ้นใหม่

สัญญาที่ต่ออายุ และสัญญาที่เกิดขึ้นใหม่1 อัตราการเพิ่มของค่าเช่า
FUTUREPF Portfolio จำนวนสัญญา พื้นที่ (ตรม.) % ของพื้นที่เช่า2
ไตรมาส 4 ปี 2563 60 5,098.58 8.97% -3.22%
ปี 2563 275 18,907.69 33.28% 0.12%

หมายเหตุ:

  1. สัญญาเช่าของผู้เช่ารายย่อย และผู้เช่าหลัก
  2. ร้อยละของพื้นที่ให้เช่ารวมของ ไตรมาสที่ 4 ปี 2563

ข้อมูลโครงสร้างสัญญา

ประเภทสัญญา

อายุสัญญา

หมายเหตุ:

  1. สัญญาเช่าของผู้เช่ารายย่อยและผู้เช่าหลัก
  2. ร้อยละของพื้นที่เช่า ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563

ข้อมูลสัญญาเช่าที่จะหมดอายุ

หมายเหตุ:

  1. สัญญาเช่าของผู้เช่ารายย่อยและผู้เช่าหลัก
  2. ร้อยละของพื้นที่เช่า ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563