กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

EN

การดำเนินการ

พื้นที่ให้เช่า และ อัตราค่าเช่า

พื้นที่ (ตรม.)1 อัตราการเช่า (%)
ไตรมาสที่ 3
ปี 2563
ไตรมาสที่ 3
ปี 2562
ไตรมาสที่ 2
ปี 2563
ผู้เช่าหลักและผู้เช่ารายย่อย 56,822.26 94 97 93

หมายเหตุ:

  1. พื้นที่ให้เช่าเป็นข้อมูล ณ สิ้นเดือนกันยาน ปี 2563

จำนวนผู้มาใช้บริการไตรมาสที่ 2 ปี 2563

ไตรมาส 2 ปี 2563 จำนวนลูกค้าที่มาใช้บริการศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค เฉลี่ยอยู่ที่ 85,000 คนต่อวัน ลดลง -53.8% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันในปีก่อน และลดลง -37.5% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ทั้งนี้ศูนย์ฯ เปิดให้บริการบางพื้นที่เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ตั้งแต่ 22 มี.ค. - 16 พ.ค. 2563

สัญญาที่ต่ออายุ และสัญญาที่เกิดขึ้นใหม่

สัญญาที่ต่ออายุ และสัญญาที่เกิดขึ้นใหม่1 อัตราการเพิ่มของค่าเช่า
FUTUREPF Portfolio จำนวนสัญญา พื้นที่ (ตรม.) % ของพื้นที่เช่า2
ไตรมาส 3 ปี 2563 112 6,089.57 10.72% -1.49%

หมายเหตุ:

  1. สัญญาเช่าของผู้เช่ารายย่อย และผู้เช่าหลัก
  2. ร้อยละของพื้นที่ให้เช่ารวมของ ไตรมาสที่ 3 ปี 2563

ข้อมูลโครงสร้างสัญญา

ประเภทสัญญา

อายุสัญญา

หมายเหตุ:

  1. สัญญาเช่าของผู้เช่ารายย่อยและผู้เช่าหลัก
  2. ร้อยละของพื้นที่เช่า ณ วันที่ 30 ก.ย. 2563

ข้อมูลสัญญาเช่าที่จะหมดอายุ

หมายเหตุ:

  1. สัญญาเช่าของผู้เช่ารายย่อยและผู้เช่าหลัก
  2. ร้อยละของพื้นที่เช่า ณ วันที่ 30 ก.ย. 2563