กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

EN

ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน ปี 2563 FUTUREPF มีรายได้รวม 596.20 ล้านบาท ลดลงจาก 1,062.71 ล้านบาท, รายได้จากการลงทุน สุทธิ 284.64 ล้านบาท ลดลงจาก 868.05 ล้านบาท และเงินปันส่วนแบ่งกำไร 407.77 ล้านบาท ลดลงจาก 764.69 ล้านบาท

ในไตรมาสที่ 4 ปี 2563 กองทุนประกาศจ่ายเงินปันผลเท่ากับ 0.2100 บาทต่อหน่วย คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผลต่อปี 5.09% *

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (NAV per Unit) เพิ่มขึ้น 22.27% จากมูลค่า ณ IPO
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กองทุนรวมมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่ากับ 6,475.10 ล้านบาท หรือ 12.2271 บาทต่อหน่วย

หมายเหตุ *อัตราผลตอบแทนเงินปันผลเมื่อเทียบกับราคาปิด 16.50 บาท / หน่วย ณ 29 ม.ค. 2564