กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

EN

ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 ปี 2563 FUTUREP มีรายได้รวม 149.04 ล้านบาท ลดลง 44.58% จาก 268.94 ล้านบาท, กำไรจากการลงทุนสุทธิ 96.25 ล้านบาท ลดลง 56.28% จาก 220.17 ล้านบาท และเงินปันส่วนแบ่งกำไร 111.21 ล้านบาท ลดลง 42.05% จาก 191.91 ล้านบาท จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

ในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 กองทุนประกาศจ่ายเงินปันผลเท่ากับ 0.2100 บาทต่อหน่วย คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผลต่อปี 4.91% *

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (NAV per Unit) เพิ่มขึ้น 23.03% จากมูลค่า ณ IPO
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 กองทุนรวมมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่ากับ 6,515.18 ล้านบาท หรือ 12.3028 บาทต่อหน่วย

หมายเหตุ * อัตราผลตอบแทนเงินปันผลเมื่อเทียบกับราคาตลาด 17.10 บาท / หน่วย ณ 30 ต.ค. 2563