กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

EN

ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 ปี 2564 FUTUREPF มีรายได้รวม 133.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 51.15 ล้านบาท, รายได้จากการลงทุนสุทธิ 49.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก -22.06 ล้านบาท และเงินปันส่วนแบ่งกำไร 79.43 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

โดยในไตรมาสที่ 2 ปี 2564 กองทุนประกาศจ่ายเงินปันผลเท่ากับ 0.1500 บาทต่อหน่วย คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผลต่อปี 4.69% *

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (NAV per Unit) เพิ่มขึ้น 12.31% จากมูลค่า ณ IPO ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 กองทุนรวมมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่ากับ 5,947.67 ล้านบาท หรือ 11.2312 บาทต่อหน่วย

หมายเหตุ * อัตราผลตอบแทนเงินปันผลเมื่อเทียบกับราคาปิด 12.80 บาท / หน่วย ณ 30 ก.ค. 2564