กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

EN

ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน ปี 2564 FUTUREPF มีรายได้รวม 625.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 596.20 ล้านบาท, รายได้จากการลงทุนสุทธิ 286.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 284.64 ล้านบาท และเงินปันส่วนแบ่งกำไร 354.81 ล้านบาท ลดลงจาก 407.77 ล้านบาท

ในไตรมาสที่ 4 ปี 2564 กองทุนประกาศจ่ายเงินปันผลเท่ากับ 0.2200 บาทต่อหน่วย คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผลต่อไตรมาสเท่ากับ 6.29% * และคิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผลต่อปี 4.79% **

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (NAV per Unit) เพิ่มขึ้น 12.36% จากมูลค่า ณ IPO ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กองทุนรวมมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่ากับ 5,950.28 ล้านบาท หรือ 11.2361 บาทต่อหน่วย

หมายเหตุ
* อัตราผลตอบแทนเงินปันผลในไตรมาส 4 ปี 2564 เทียบกับราคาปิด 14.00 บาท / หน่วย ณ 31 ม.ค. 2565
** อัตราผลตอบแทนเงินปันผลที่เกิดขึ้นจริงในปี 2564 เทียบกับราคาปิด 14.00 บาท / หน่วย ณ 31 ม.ค. 2565