กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

EN

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ปี

23.03.2565

แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน 10 รายแรก

08.03.2565

แจ้งเปลี่ยนแปลงประเภทของการกำหนดสิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2565 จากวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน(Book Closing Date) เป็นวันกำหนดรายชื่อเพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน (Record Date)

02.03.2565

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ประจำวันที่ 31 มกราคม 2565

01.03.2565

แจ้งกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และแจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน

14.02.2565

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564

14.02.2565

แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 61 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค (FUTUREPF)