กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

EN

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ปี

21.05.2563

รายงานผลการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับรายงานข้อมูลของกองทุนรวม

18.05.2563

แจ้งการเปิดให้บริการของศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ตามที่ภาครัฐออกมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 2 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

15.05.2563

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (แก้ไข)

15.05.2563

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563

15.05.2563

แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 54 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค (FUTUREPF)

15.05.2563

รายละเอียดทรัพย์สิน