กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

EN

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ปี

28.08.2563

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

17.08.2563

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563

17.08.2563

แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 55 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค (FUTUREPF)

17.08.2563

รายละเอียดทรัพย์สิน

14.08.2563

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45)

14.08.2563

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)