กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

EN

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ปี

29.06.2563

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

28.05.2563

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ประจำวันที่ 30 เมษายน 2563

25.05.2563

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2563

21.05.2563

รายงานผลการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับรายงานข้อมูลของกองทุนรวม

18.05.2563

แจ้งการเปิดให้บริการของศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ตามที่ภาครัฐออกมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 2 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

15.05.2563

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (แก้ไข)