กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

EN

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ปี

27.12.2562

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

16.12.2562

แจ้งการดำเนินการตามสัญญาส่งมอบพื้นที่เพื่อต่อเติมและขยายอาคารฯ และการชดเชยรายได้ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

29.11.2562

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2562

15.11.2562

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562

15.11.2562

แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 52 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน

15.11.2562

รายละเอียดทรัพย์สิน