กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

EN

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ปี

14.02.2565

รายละเอียดทรัพย์สิน

14.02.2565

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)

14.02.2565

งบการเงินรายปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)

11.02.2565

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2564

09.02.2565

รายงานผลการให้สิทธิผู้ถือหน่วยลงทุนเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค ประจำปี 2565