กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

EN

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ปี

09.05.2565

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค (FUTUREPF) ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

26.04.2565

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค (FUTUREPF) ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

11.04.2565

แจ้งการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2565 ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค (FUTUREPF)

05.04.2565

แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2565 ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค (FUTUREPF) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) บนเว็บไซต์ของกองทุนรวม

29.03.2565

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2565

28.03.2565

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565