กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

EN

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ปี

15.02.2564

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)

15.02.2564

งบการเงินรายปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)

10.02.2564

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2563

26.01.2564

แจ้งมาตรการผ่อนคลายการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ระบาดระลอกใหม่) ที่กำหนดโดยหน่วยงานภาครัฐ

19.01.2564

แจ้งแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค(FUTUREPF)

06.01.2564

แจ้งการดำเนินตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (การระบาดใหม่) ที่กำหนดโดยหน่วยงานภาครัฐ