กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

EN

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ปี

23.04.2564

แจ้งการดำเนินตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ระลอกใหม่) ที่กำหนดโดยหน่วยงานภาครัฐ

23.04.2564

เผยแพร่รายงานข้อมูลของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค (FUTUREPF) ประจำปี 2564 สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน แทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2564

23.04.2564

แจ้งช่องทางการเผยแพร่รายงานข้อมูลของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค (FUTUREPF) ประจำปี 2564 สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน แทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2564 รวมถึงช่องทางการสอบถามเกี่ยวกับรายงานข้อมูลดังกล่าว

20.04.2564

แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับแรก

20.04.2564

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2564

02.04.2564

การจัดส่งรายงานข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบแทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2564 และแจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการรับรายงานแทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2564