กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

EN

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ปี

24.02.2564

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563 (แก้ไข)

15.02.2564

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 4 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563

15.02.2564

แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 57 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค (FUTUREPF)

15.02.2564

รายละเอียดทรัพย์สิน

15.02.2564

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)

15.02.2564

งบการเงินรายปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)