กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

EN

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ปี

20.04.2564

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2564

02.04.2564

การจัดส่งรายงานข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบแทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2564 และแจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการรับรายงานแทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2564

02.04.2564

รายงานผลการให้สิทธิผู้ถือหน่วยลงทุนเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค ประจำปี 2564

30.03.2564

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

24.03.2564

การให้สิทธิผู้ถือหน่วยลงทุนเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค ประจำปี 2564

02.03.2564

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ประจำวันที่ 31 มกราคม 2564