กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

EN

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ปี

14.05.2564

รายละเอียดทรัพย์สิน

14.05.2564

แจ้งการดำเนินตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ระลอกใหม่) ตามคำสั่งของหน่วยงานภาครัฐเพิ่มเติม

14.05.2564

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)

14.05.2564

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)

14.05.2564

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2564

30.04.2564

แจ้งการจัดส่งรายงานข้อมูลของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค (FUTUREPF) ประจำปี 2564 สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน แทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2564