กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

EN

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ปี

14.05.2564

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564

14.05.2564

แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 58 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค (FUTUREPF)

14.05.2564

รายละเอียดทรัพย์สิน

14.05.2564

แจ้งการดำเนินตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ระลอกใหม่) ตามคำสั่งของหน่วยงานภาครัฐเพิ่มเติม

14.05.2564

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)

14.05.2564

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)