กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

EN

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ปี

29.06.2564

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

29.06.2564

แจ้งการดำเนินตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่กำหนดโดยหน่วยงานภาครัฐ

31.05.2564

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ประจำวันที่ 30 เมษายน 2564

24.05.2564

รายงานผลกระทบจากการดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ระลอกใหม่) ตามคำสั่งของหน่วยงานภาครัฐ

21.05.2564

รายงานผลการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับรายงานข้อมูลของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค (FUTUREPF) ประจำปี 2564 สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน แทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2564

14.05.2564

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (แก้ไข)