กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

EN

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ปี

16.08.2564

รายงานผลกระทบและการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุนรวมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมาตรการควบคุมที่กำหนดโดยหน่วยงานภาครัฐ

16.08.2564

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45)

16.08.2564

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)

11.08.2564

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2564

22.07.2564

แจ้งการดำเนินตามมาตรการควบคุมแบบบูรณาการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่กำหนดโดยหน่วยงานภาครัฐ

13.07.2564

แจ้งการดำเนินตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่กำหนดโดยหน่วยงานภาครัฐ