กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

EN

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ปี

15.11.2564

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)

15.11.2564

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)

15.11.2564

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

30.09.2564

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2564

01.09.2564

แจ้งการดำเนินตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม ตามที่กำหนดโดยหน่วยงานภาครัฐ

27.08.2564

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2564