กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

EN

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ปี

30.09.2564

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2564

01.09.2564

แจ้งการดำเนินตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม ตามที่กำหนดโดยหน่วยงานภาครัฐ

27.08.2564

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

20.08.2564

แจ้งการดำเนินตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม ตามที่กำหนดโดยหน่วยงานภาครัฐ

16.08.2564

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564

16.08.2564

แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 59 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค (FUTUREPF)