กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

EN

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ปี

29.12.2564

การให้สิทธิผู้ถือหน่วยลงทุนเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค ประจำปี 2565

24.12.2564

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

29.11.2564

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2564

16.11.2564

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564

16.11.2564

แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 60 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค (FUTUREPF)

16.11.2564

รายละเอียดทรัพย์สิน