กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

EN

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)

วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
28 กุมภาพันธ์ 2564 12.1699 6,444,811,783.58
31 มกราคม 2564 12.3025 6,514,997,997.04
31 ธันวาคม 2563 12.2271 6,475,104,699.67
30 พฤศจิกายน 2563 12.2857 6,506,135,328.38
31 ตุลาคม 2563 12.3970 6,565,053,167.78
30 กันยายน 2563 12.3028 6,515,179,753.89
31 สิงหาคม 2563 12.2724 6,499,082,085.74
31 กรกฎาคม 2563 12.2857 6,506,115,636.13
30 มิถุนายน 2563 12.2161 6,469,230,044.99
31 พฤษภาคม 2563 12.1975 6,459,387,049.16
30 เมษายน 2563 12.3766 6,554,271,062.12
31 มีนาคม 2563 12.3865 6,559,507,087.38
29 กุมภาพันธ์ 2563 12.7147 6,733,306,122.62
31 มกราคม 2563 12.9735 6,870,361,083.11
31 ธันวาคม 2562 12.8962 6,829,390,853.69
30 พฤศจิกายน 2562 12.7962 6,776,466,261.21
31 ตุลาคม 2562 13.0242 6,897,179,526.13
30 มิถุนายน 2562 12.8721 6,816,653,983.33
31 พฤษภาคม 2562 12.7612 6,757,909,147.20
30 เมษายน 2562 12.9867 6,877,329,263.26
31 มีนาคม 2562 12.8481 6,803,960,003.80
28 กุมภาพันธ์ 2562 12.8027 6,779,890,546.07
31 มกราคม 2562 13.0063 6,887,740,504.42
31 ธันวาคม 2561 12.8660 6,813,418,202.10
30 พฤศจิกายน 2561 12.8071 6,782,252,901.60
31 ตุลาคม 2561 13.0295 6,899,995,699.63
30 กันยายน 2561 12.8927 6,827,558,843.52
31 สิงหาคม 2561 12.7623 6,758,513,002.94
31 กรกฎาคม 2561 12.9633 6,864,953,570.78
30 มิถุนายน 2561 12.8513 6,805,626,503.45
31 พฤษภาคม 2561 12.7669 6,760,961,165.85
30 เมษายน 2561 12.9894 6,878,788,163.53
31 มีนาคม 2561 12.8553 6,807,772,345.41
28 กุมภาพันธ์ 2561 12.7905 6,773,462,611.76
31 มกราคม 2561 13.0018 6,885,361,443.71
31 ธันวาคม 2560 12.8698 6,815,438,385.12
30 พฤศจิกายน 2560 12.8334 6,796,139,744.08
31 ตุลาคม 2560 13.0576 6,914,910,072.73
30 กันยายน 2560 12.9251 6,844,706,773.12
31 สิงหาคม 2560 12.7865 6,771,296,065.09
31 กรกฎาคม 2560 13.0051 6,887,076,705.08
26 กรกฎาคม 2560 12.8841 6,823,028,861.51
28 มิถุนายน 2560 12.7562 6,755,271,402.78
30 พฤษภาคม 2560 12.9754 6,871,374,789.35
28 เมษายน 2560 12.8382 6,798,676,831.15
29 มีนาคม 2560 12.6941 6,722,391,719.33
28 กุมภาพันธ์ 2560 12.9100 6,836,696,580.14