กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

EN

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)

วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
30 เมษายน 2565 11.4430 6,059,846,896.78
31 มีนาคม 2565 11.3766 6,024,687,828.51
28 กุมภาพันธ์ 2565 11.1502 5,904,778,451.91
31 มกราคม 2565 11.2956 5,981,780,384.23
31 ธันวาคม 2564 11.2361 5,950,279,559.46
30 พฤศจิกายน 2564 10.8013 5,720,019,229.30
31 ตุลาคม 2564 10.8188 5,729,310,780.09
30 กันยายน 2564 10.7449 5,690,167,410.60
31 สิงหาคม 2564 11.0896 5,872,686,189.66
31 กรกฎาคม 2564 11.2458 5,955,434,426.35
30 มิถุนายน 2564 11.2312 5,947,672,385.82
31 พฤษภาคม 2564 11.7194 6,206,242,584.89
30 เมษายน 2564 11.8664 6,284,046,709.62
31 มีนาคม 2564 11.7885 6,242,817,047.27
28 กุมภาพันธ์ 2564 12.1699 6,444,811,783.58
31 มกราคม 2564 12.3025 6,514,997,997.04
31 ธันวาคม 2563 12.2271 6,475,104,699.67
30 พฤศจิกายน 2563 12.2857 6,506,135,328.38
31 ตุลาคม 2563 12.3970 6,565,053,167.78
30 กันยายน 2563 12.3028 6,515,179,753.89
31 สิงหาคม 2563 12.2724 6,499,082,085.74
31 กรกฎาคม 2563 12.2857 6,506,115,636.13
30 มิถุนายน 2563 12.2161 6,469,230,044.99
31 พฤษภาคม 2563 12.1975 6,459,387,049.16
30 เมษายน 2563 12.3766 6,554,271,062.12
31 มีนาคม 2563 12.3865 6,559,507,087.38
29 กุมภาพันธ์ 2563 12.7147 6,733,306,122.62
31 มกราคม 2563 12.9735 6,870,361,083.11
31 ธันวาคม 2562 12.8962 6,829,390,853.69
30 พฤศจิกายน 2562 12.7962 6,776,466,261.21
31 ตุลาคม 2562 13.0242 6,897,179,526.13
30 กันยายน 2562 12.8878 6,824,974,577.31
31 สิงหาคม 2562 12.7841 6,770,044,303.77
31 กรกฎาคม 2562 13.0036 6,886,267,874.51
30 มิถุนายน 2562 12.8721 6,816,653,983.33
31 พฤษภาคม 2562 12.7612 6,757,909,147.20
30 เมษายน 2562 12.9867 6,877,329,263.26
31 มีนาคม 2562 12.8481 6,803,960,003.80
28 กุมภาพันธ์ 2562 12.8027 6,779,890,546.07
31 มกราคม 2562 13.0063 6,887,740,504.42
31 ธันวาคม 2561 12.8660 6,813,418,202.10
30 พฤศจิกายน 2561 12.8071 6,782,252,901.60
31 ตุลาคม 2561 13.0295 6,899,995,699.63
30 กันยายน 2561 12.8927 6,827,558,843.52
31 สิงหาคม 2561 12.7623 6,758,513,002.94
31 กรกฎาคม 2561 12.9633 6,864,953,570.78
30 มิถุนายน 2561 12.8513 6,805,626,503.45
31 พฤษภาคม 2561 12.7669 6,760,961,165.85
30 เมษายน 2561 12.9894 6,878,788,163.53
31 มีนาคม 2561 12.8553 6,807,772,345.41
28 กุมภาพันธ์ 2561 12.7905 6,773,462,611.76
31 มกราคม 2561 13.0018 6,885,361,443.71
31 ธันวาคม 2560 12.8698 6,815,438,385.12
30 พฤศจิกายน 2560 12.8334 6,796,139,744.08
31 ตุลาคม 2560 13.0576 6,914,910,072.73
30 กันยายน 2560 12.9251 6,844,706,773.12
31 สิงหาคม 2560 12.7865 6,771,296,065.09
31 กรกฎาคม 2560 13.0051 6,887,076,705.08
30 มิถุนายน 2560 12.8841 6,823,028,861.51
31 พฤษภาคม 2560 12.7562 6,755,271,402.78
30 เมษายน 2560 12.9754 6,871,374,789.35
31 มีนาคม 2560 12.8382 6,798,676,831.15
28 กุมภาพันธ์ 2560 12.6941 6,722,391,719.33
31 มกราคม 2560 12.9100 6,836,696,580.14
31 ธันวาคม 2559 12.7862 6,771,155,634.93
30 พฤศจิกายน 2559 12.7098 6,730,708,622.03
31 ตุลาคม 2559 12.9220 6,843,070,612.05
30 กันยายน 2559 12.7927 6,774,611,550.00
31 สิงหาคม 2559 12.6520 6,700,092,248.40
31 กรกฎาคม 2559 12.8443 6,801,939,555.92
30 มิถุนายน 2559 12.7247 6,738,608,972.87
31 พฤษภาคม 2559 12.6033 6,674,307,065.01
30 เมษายน 2559 12.8097 6,783,582,211.63
31 มีนาคม 2559 12.6878 6,719,028,967.66
29 กุมภาพันธ์ 2559 12.5323 6,636,707,270.13
31 มกราคม 2559 12.7392 6,746,282,622.24
31 ธันวาคม 2558 12.6200 6,683,137,716.95
30 พฤศจิกายน 2558 12.4628 6,599,900,760.17
31 ตุลาคม 2558 12.6563 6,702,369,236.79
30 กันยายน 2558 12.5556 6,649,040,644.07
31 สิงหาคม 2558 12.2954 6,511,232,931.26
31 กรกฎาคม 2558 12.5491 6,645,577,512.07
30 มิถุนายน 2558 12.4418 6,588,779,226.07
31 พฤษภาคม 2558 12.2962 6,511,678,975.56
30 เมษายน 2558 12.5196 6,629,995,279.73
31 มีนาคม 2558 12.4085 6,571,121,926.13
28 กุมภาพันธ์ 2558 12.2291 6,476,121,637.11
31 มกราคม 2558 12.4330 6,584,108,167.12
31 ธันวาคม 2557 12.3103 6,519,117,061.16
30 พฤศจิกายน 2557 12.1962 6,458,701,087.82
31 ตุลาคม 2557 12.4065 6,570,081,508.19
30 กันยายน 2557 12.2881 6,507,370,308.46
31 สิงหาคม 2557 12.1206 6,418,690,870.32
31 กรกฎาคม 2557 12.2959 6,511,526,218.85
30 มิถุนายน 2557 12.1761 6,448,078,902.68
31 พฤษภาคม 2557 12.0675 6,390,544,395.35
30 เมษายน 2557 12.2570 6,490,928,986.92
31 มีนาคม 2557 12.1408 6,429,378,863.47
28 กุมภาพันธ์ 2557 11.9683 6,338,023,712.42
31 มกราคม 2557 12.1450 6,431,613,973.78
31 ธันวาคม 2556 12.0318 6,371,669,384.20
30 พฤศจิกายน 2556 11.8671 6,284,446,199.56
31 ตุลาคม 2556 12.0581 6,385,572,280.01
30 กันยายน 2556 11.9518 6,329,272,456.98
31 สิงหาคม 2556 11.7977 6,247,662,247.30
31 กรกฎาคม 2556 11.9708 6,339,368,617.58
30 มิถุนายน 2556 11.8634 6,282,493,510.95
31 พฤษภาคม 2556 11.6197 6,153,438,266.76
30 เมษายน 2556 11.8010 6,249,457,369.09
31 มีนาคม 2556 11.6924 6,191,947,634.16
28 กุมภาพันธ์ 2556 11.6040 6,145,117,745.31
31 มกราคม 2556 11.6051 6,145,710,485.12
31 ธันวาคม 2555 11.4943 6,086,996,295.90
30 พฤศจิกายน 2555 10.9493 5,182,504,296.51
31 ตุลาคม 2555 11.3441 5,369,371,836.54
30 กันยายน 2555 11.2265 5,313,683,618.13
31 สิงหาคม 2555 11.1306 5,268,334,481.18
31 กรกฎาคม 2555 11.3027 5,349,759,206.82
30 มิถุนายน 2555 11.1900 5,296,414,552.26
31 พฤษภาคม 2555 10.8919 5,155,337,749.49
30 เมษายน 2555 11.1689 5,286,419,804.87
31 มีนาคม 2555 11.0557 5,232,847,239.55
29 กุมภาพันธ์ 2555 10.8389 5,130,236,668.19
31 มกราคม 2555 10.8834 5,151,330,017.63
31 ธันวาคม 2554 10.7770 5,100,930,316.83
30 พฤศจิกายน 2554 10.6879 5,058,755,007.09
31 ตุลาคม 2554 10.9719 5,193,178,871.32
30 กันยายน 2554 10.9144 5,165,978,137.21
31 สิงหาคม 2554 10.8176 5,120,151,441.22