กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

EN

การประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน

ปี

ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
สรุปรายงานข้อมูลแทนการจัดส่งประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2564 (ในรูปแบบ QR-Code) ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2564 (ในรูปแบบ QR-Code) ดาวน์โหลด
ประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการลงทะเบียน การเข้าร่วมประชุม และการมอบฉันทะ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ
แบบ ข. ดาวน์โหลด
แบบ ค. ดาวน์โหลด
ข้อมูลของผู้รับมอบฉันทะจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดาวน์โหลด
เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหน่วยลงทุนเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนประจำปี 2565 ดาวน์โหลด