กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

EN

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม
บัวหลวง จำกัด

175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 0-2674-6488 ต่อ 8

อีเมล์ : if-futurepf@bblam.co.th

ตัวแทนผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

คุณสุชาย วัชอภัยกุล

โทรศัพท์ : (66) 2958-0011 ต่อ 1117

อีเมล์ : ir@futurepark.co.th