กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

EN

รางวัล และ ความสำเร็จที่ได้รับ

การมุ่งเน้นแนวนโยบายในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการร่วมสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมให้พัฒนาไปพร้อม ๆ กัน ทำให้บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัดได้รับรางวัลมากมาย ยังความภูมิใจให้แก่คณะผู้บริหารและพนักงานทุกคน และสร้างขวัญและกำลังใจให้พร้อมที่จะเดินหน้าทำสิ่งดี ๆ ต่อไป

รางวัล รายละเอียด
รางวัลโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่นประเทศไทย ประเภทธุรกิจการค้าปี 2539
โดย สมาคมการวางแผนและเคหะแห่งอาเซียน
รางวัลดีเด่นของประเทศไทย
โครงการประกวดอาคารอนุรักษ์พลังงานดีเด่นของอาเซียนปี 2543 โดยกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
รางวัลโครงการลดใช้พลาสติกและโฟม
โดยกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
เกียรติบัตรโครงการอนุรักษ์พลังงาน "บรรลุผลสำเร็จดีเยี่ยม"
โดย นางสิริพร ไศละสูต กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
รางวัลส้วมสะอาดได้มาตรฐาน
จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ปี 2550
รางวัลการันตีมาตรฐานห้องน้ำสาธารณะ
จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
รองชนะเลิศ ปฏิทินดีเด่น ประจำปี 2557
สมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยมอบรางวัล "สุริยศศิธร" ครั้งที่ 34 รองชนะเลิศปฏิทินดีเด่น ประจำปี 2557 ชนิดสมุดบันทึก ประเภทจรรโลงสังคมและสภาวะแวดล้อมในปัจจุบัน ชุด Heal The World
ASEAN Energy Awards 2014
รับรางวัลชนะเลิศ การบริหารจัดการพลังงานดีเด่น ประเภทอาคารขนาดใหญ่ ในการแข่งขันด้านการจัดการพลังงาน และอนุรักษ์พลังงาน ระดับภูมิภาคอาเซียน ณ กรุงเวียงจันทน์ ประเทศลาว
Thailand Energy Awards 2014
รางวัลดีเด่น ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคารควบคุม ประจำปี ๒๕๕๗ โดยกระทรวงพลังงาน