กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

EN

การรับผิดชอบต่อสังคม

ภารกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

การดำเนินงานของบริษัทมิได้มุ่งเน้นที่ผลประโยชน์และเป้าหมายทางธุรกิจเป็นหลักแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังคงตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและสังคมที่เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ ซึ่งบริษัทได้จัดตั้งโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมมากมาย และได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีจนได้รับรางวัลเป็นการการันตีมากมาย

1. ภาคการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก จึงได้จัดให้มีโครงการรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมขึ้น โดยมีร้านค้า ลูกค้า และพนักงานในศูนย์การค้าร่วมรณรงค์ รวมถึงการพัฒนาระบบโครงสร้างอาคารให้สอดรับกับพลังงานที่มีอยู่อย่างจำกัด ทั้งนี้ก็เพื่อรองรับกับปัญหามลพิษที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ประกอบไปด้วยโครงการหลัก ๆ 3 โครงการ ดังนี้

โครงการตลาดนัดรีไซเคิล

ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต ได้เป็นต้นแบบและเป็นผู้ริเริ่มโครงการตลาดนัดรีไซเคิล โดยร่วมกับสมาคมสร้างสรรค์ไทย หรือ "ตาวิเศษ" ในการสำรวจปริมาณขยะที่มีอยู่ และให้ความรู้ในเรื่องวิธีการจัดการที่ถูกต้องแก่ร้านค้าภายในศูนย์การค้าฯ รวมทั้งติดต่อกับตัวแทนมารับซื้อขยะจากทางร้าน โดยเปิดตลาดที่บริเวณอาคารลานจอดรถชั้น B ทุกวันจันทร์ - พุธ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 11.00 น. - 14.00 น. ปัจจุบันปริมาณขยะภายในศูนย์การค้าลดลงไปมากกว่า 2.3 ตัน / วัน

โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ

สืบเนื่องจากการจัดงาน "๕ ธันวามหาราช ปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ" ซึ่งภายในงานจัดให้มีการแจกกล้าไม้จากกรมป่าไม้ไปปลูก เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนร่วมใจกันปลูกต้นไม้และสร้างจิตสำนึกในการรักษาต้นไม้ และสานต่อพระปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยร่วมกับกรมป่าไม้ซึ่งเริ่มโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติตั้งแต่ปี 2544 ปัจจุบันปลูกป่าไปแล้วกว่า 800 ไร่ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาตำแย - ป่าเขาราวเทียน จังหวัดอุทัยธานี และจะครบ 1,000 ไร่ในปี 2550 นี้

อาคารประหยัดพลังงาน

ด้วยขนาดพื้นที่ของศูนย์การค้าที่กว้างใหญ่ มีหน่วยงาน ร้านค้า และผู้มาใช้บริการเป็นจำนวนมาก การใช้พลังงานส่วนต่าง ๆ ก็มากขึ้นตามไปด้วย ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต จึงได้วางมาตรการอย่างเป็นระบบแบบแผนที่ชัดเจนในด้านการอนุรักษ์พลังงาน อาทิ ปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบบหล่อเย็นตัวอาคาร เปลี่ยนหลอดไฟเป็นแบบประหยัดพลังงาน

2. ภาคการช่วยเหลือสังคม

"หากคนในสังคมได้รับความเดือดร้อน ประเทศชาติก็มิอาจจะพัฒนาไปสู่ระดับอารยประเทศได้" นี่คืออีกสิ่งหนึ่งที่บริษัทได้ขานรับนโยบายของทั้งภาครัฐและเอกชนในการร่วมมือกันช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่าง ๆ ในทุกกรณีที่เกิดขึ้น ทั้งอุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย หรือแม้กระทั่งปัญหาความไม่สงบในภาคใต้ เป็นต้น ซึ่งถือว่า ปัจจุบันนี้ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิตกลายเป็นศูนย์กลางในการประสานงานความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

2.1 งานกาชาดจังหวัดปทุมธานีประจำปี

โดยความร่วมมือระหว่างบริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด จังหวัดปทุมธานี และกาชาดจังหวัดปทุมธานี จัดงานกาชาดจังหวัดปทุมธานีขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้กาชาดจังหวัดปทุมธานี โดยภายในงานมีกิจกรรมการกุศลมากมายให้ลูกค้าได้ร่วมทำบุญสมทบทุนสภากาชาดไทย อาทิ ร่วมซื้อสลากกาชาดและมัจฉากาชาด การบริจาคโลหิต ฯลฯ

2.2 การบริจาคโลหิต

บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด จัดเตรียมพื้นที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต เพื่อตั้งหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่เป็นประจำทุกวันอาทิตย์ที่ 2 ของเดือน ซึ่งปริมาณโลหิตที่สภากาชาดไทยได้รับบริจาคไปมีจำนวนมากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ ทั้งนี้เนื่องจากจำนวนผู้บริจาคเป็นจำนวนมาก

2.3 การสร้างโรงเรียนไทยรัฐวิทยา

เนื่องด้วยการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นสิ่งสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ คุณพิมพ์ผกา หวั่งหลี กรรมการผู้จัดการบริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิไทยรัฐจำนวน 200,000 บาท เพื่อใช้เป็นทุนในการสร้างโรงเรียนไทยรัฐวิทยาต่อไป

2.4 ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยด้านต่าง ๆ

บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด ได้แสดงเจตนารมย์ที่ชัดเจนในการเป็นศูนย์กลางการประสานงานช่วยเหลือในกรณีเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ โดยผนึกกำลังกับทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ

  • ร่วมเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมใจกันพับนกกับกองทัพอากาศ เพื่อเป็นสื่อสันติภาพแสดงให้เห็นถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว ความสงบสุข และนำไปมอบให้แก่ประชาชนชาวไทย 3 จังหวัดภาคใต้
  • จัดตั้งศูนย์รับบริจาคเงินและสิ่งของแก่ผู้ประสบภัย
    สึนามิ
  • จัดตั้งศูนย์รับบริจาคเงินและสิ่งของแก่ผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดภาคกลางปี 2549

และนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของโครงการด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมเท่านั้น ซึ่งบริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด จะสืบสานอย่างต่อเนื่องต่อไปเพื่อช่วยกันสร้างสรรค์ให้ประเทศชาติและโลกที่เราอยู่ดีขึ้นยิ่ง ๆ ขึ้นไป