กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

EN

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ปี

13.02.2563

งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)

31.01.2563

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2562

23.01.2563

การให้สิทธิผู้ถือหน่วยลงทุนเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค ประจำปี 2563