กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

EN

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ปี

25.02.2563

รายงานผลการให้สิทธิผู้ถือหน่วยลงทุนเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค ประจำปี 2563

14.02.2563

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 4 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562

14.02.2563

แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 53 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน

14.02.2563

รายละเอียดทรัพย์สิน

13.02.2563

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)

13.02.2563

งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)