กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

EN

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ปี

29.04.2563

แจ้งการเผยแพร่รายงานข้อมูลของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค (FUTUREPF) ประจำปี 2563 สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน แทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2563

28.04.2563

รายงานผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

22.04.2563

แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับแรก

07.04.2563

แจ้งขยายระยะเวลาการปิดให้บริการเป็นการชั่วคราวของศูนย์การค้า ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต กองทุนรวมสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

31.03.2563

การจัดส่งรายงานข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบแทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2563 และแจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการ รับรายงานแทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2563

23.03.2563

แจ้งการปิดให้บริการเป็นการชั่วคราวของศูนย์การค้า ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ของกองทุนรวมสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค