กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

EN

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ปี

15.05.2563

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)

15.05.2563

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)

15.05.2563

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2563

15.05.2563

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ประจำวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

15.05.2563

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ประจำวันที่ 31 มกราคม 2563

05.05.2563

แจ้งขยายระยะเวลาการปิดให้บริการเป็นการชั่วคราวของศูนย์การค้า ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต (ครั้งที่ 2)