กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

EN

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ปี

14.08.2563

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)

14.08.2563

รายงานผลกระทบและการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค (FUTUREPF)

13.08.2563

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2563

29.06.2563

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

28.05.2563

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ประจำวันที่ 30 เมษายน 2563

25.05.2563

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2563