กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

EN

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ปี

14.03.2562

แจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิเข้าประชุม ( Record date) และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2562

27.02.2562

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ประจำวันที่ 31 มกราคม 2562

18.02.2562

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 4 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561

18.02.2562

แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 49 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน

18.02.2562

รายละเอียดทรัพย์สิน

15.02.2562

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-1)