กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

EN

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ปี

14.05.2562

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)

14.05.2562

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2562

13.05.2562

แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของกองทุนรวม

30.04.2562

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2562 ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค (FUTUREPF)

04.04.2562

แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของ กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

28.03.2562

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562