กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

EN

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ปี

28.06.2562

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

29.05.2562

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ประจำวันที่ 30 เมษายน 2562

15.05.2562

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562

15.05.2562

แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 50 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน

15.05.2562

รายละเอียดทรัพย์สิน

14.05.2562

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-1)