กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

EN

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ปี

15.08.2562

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562

15.08.2562

แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 51 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน

15.08.2562

รายละเอียดทรัพย์สิน

14.08.2562

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1)

14.08.2562

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)

02.08.2562

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2562