กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

EN

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ปี

14.11.2562

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)

14.11.2562

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)

31.10.2562

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ประจำวันที่ 30 กันยายน 2562

21.10.2562

แจ้งแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค (FUTUREPF)

27.09.2562

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2562

30.08.2562

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2562