กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

EN

โครงสร้างผู้ถือหน่วยลงทุนหลัก

ลำดับ ชื่อ หน่วย %
1. บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด 176,516,481 33.33
2. มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย 31,087,128 5.87
3. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 27,970,000 5.28
4. มูลนิธิ ทองพูล หวั่งหลี 17,863,700 3.37
5. สำนักงานประกันสังคม 10,184,400 1.92
6. บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 9,071,200 1.71
7. กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส I 9,010,600 1.70
8. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 8,868,485 1.67
9. บริษัท ธนนนทรี จำกัด 8,750,068 1.65
10. กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ 7,100,700 1.34