กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

EN

การดำเนินการ

พื้นที่ให้เช่า และ อัตราค่าเช่า

พื้นที่ (ตรม.)1 อัตราการเช่า (%)
ไตรมาสที่ 1
ปี 2563
ไตรมาสที่ 1
ปี 2562
ไตรมาสที่ 4
ปี 2562
ผู้เช่าหลักและผู้เช่ารายย่อย 56,822.26 97 97 97

หมายเหตุ:

  1. พื้นที่ให้เช่าเป็นข้อมูล ณ สิ้นเดือนมีนาคม ปี 2563

จำนวนผู้มาใช้บริการไตรมาสที่ 1 ปี 2563

ไตรมาส 1 ปี 2563 จำนวนลูกค้าที่มาใช้บริการศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค เฉลี่ยอยู่ที่ 136,000 คนต่อวัน ลดลง -24.4% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันในปีก่อน และลดลง -26.1% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า

สัญญาที่ต่ออายุ และสัญญาที่เกิดขึ้นใหม่

สัญญาที่ต่ออายุ และสัญญาที่เกิดขึ้นใหม่1 อัตราการเพิ่มของค่าเช่า
FUTUREPF Portfolio จำนวนสัญญา พื้นที่ (ตรม.) % ของพื้นที่เช่า2
ไตรมาส 1 ปี 2563 61 3,829.69 6.74% 3.41%

หมายเหตุ:

  1. สัญญาเช่าของผู้เช่ารายย่อย และผู้เช่าหลัก
  2. ร้อยละของพื้นที่ให้เช่ารวมของ ไตรมาสที่ 1 ปี 2563

ข้อมูลโครงสร้างสัญญา

ประเภทสัญญา

อายุสัญญา

หมายเหตุ:

  1. สัญญาเช่าของผู้เช่ารายย่อยและผู้เช่าหลัก
  2. ร้อยละของพื้นที่เช่า ณ วันที่ 31 มี.ค. 2563

ข้อมูลสัญญาเช่าที่จะหมดอายุ

หมายเหตุ:

  1. สัญญาเช่าของผู้เช่ารายย่อยและผู้เช่าหลัก
  2. ร้อยละของพื้นที่เช่า ณ วันที่ 31 มี.ค. 2563