กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

EN

การดำเนินการ

พื้นที่ให้เช่า และ อัตราค่าเช่า

พื้นที่ (ตรม.)1 อัตราการเช่า (%)2
ไตรมาสที่ 3 ปี 2561 ไตรมาสที่ 2 ปี 2562 ไตรมาสที่ 3 ปี 2562
ผู้เช่าหลักและผู้เช่ารายย่อย 56,822.26 96 97 97

หมายเหตุ:

  1. พื้นที่ให้เช่าเป็นข้อมูล ณ สิ้นเดือนกันยายน ปี 2562
  2. บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด ส่งมอบพื้นที่ภายในอาคาร คืนให้กองทุนฯ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562 พื้นที่สุทธิรวม 2,354.29 ตร.ม. (พท. รายย่อย 2,191.67 ตร.ม. + พท. ส่วนกลางไม่ก่อให้เกิดรายได้ 162.62 ตร.ม.)

จำนวนผู้มาใช้บริการ ณ ไตรมาส 2 ปี 2562

ในไตรมาส 3 ปี 2562 จำนวนลูกค้าที่มาใช้บริการศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค เฉลี่ยอยู่ที่ 182,000 คนต่อวัน เพิ่มขึ้น +1.7% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันในปีก่อน และลดลง -1.1% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน

สัญญาที่ต่ออายุ และสัญญาที่เกิดขึ้นใหม่

สัญญาที่ต่ออายุ และสัญญาที่เกิดขึ้นใหม่1 อัตราการเพิ่มของค่าเช่า
FUTUREPF Portfolio จำนวนสัญญา พื้นที่ (ตรม.) % ของพื้นที่เช่า2
ไตรมาส 3 ปี 2562 112

 5,968.81

10.50% 1.27%

หมายเหตุ:

  1. สัญญาเช่าของผู้เช่ารายย่อย และผู้เช่าหลัก
  2. ร้อยละของพื้นที่ให้เช่ารวมของ ไตรมาสที่ 3 ปี 2562

ข้อมูลโครงสร้างสัญญา

ประเภทสัญญา

อายุสัญญา

หมายเหตุ:

  1. สัญญาเช่าของผู้เช่ารายย่อยและผู้เช่าหลัก
  2. ร้อยละของพื้นที่เช่า ณ วันที่ 30 ก.ย. 2562

ข้อมูลสัญญาเช่าที่จะหมดอายุ

หมายเหตุ:

  1. สัญญาเช่าของผู้เช่ารายย่อยและผู้เช่าหลัก
  2. ร้อยละของพื้นที่เช่า ณ วันที่ 30 ก.ย. 2562