กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

EN

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้รวม

รายได้จากการลงทุนสุทธิ

หน่วย : ล้านบาท

ไตรมาสที่ 1 ปี 2562 ไตรมาสที่ 1 ปี 2561 % เปลี่ยนแปลง YoY ไตรมาสที่ 4 ปี 2561 % เปลี่ยนแปลง QoQ
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 261.2 246.9 5.8 261.8 (0.2)
รายดอกเบี้ยรับและรายได้อื่น 2.2 1.8 21.4 1.9 10.8
รายได้รวม 263.3 248.7 5.9 263.7 (0.1)
ค่าใช้จ่ายในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ 15.9 17.1 (6.7) 26.5 (40)
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 20.6 22.2 (7.5) 23.9 (14)
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน 4.0 5.2 (22.7) 4.1 (1.9)
ค่าใช้จ่ายรวม 40.5 44.5 (9.0) 54.6 (25.7)
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 222.8 204.1 9.1 209.1 6.5
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน (52.7) (33.3) 57.9 (37.4) 40.8
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน 170.2 170.8 (0.4) 171.7 (0.9)
กำไรที่สามารถนำมาปันส่วนแบ่งกำไร * 170.2 170.8 (0.4) 171.7 (0.9)
เงินปันส่วนแบ่งกำไร 189.6 183.8 3.2 189.1 0.3
เงินปันส่วนแบ่งกำไรต่อหน่วย (บาท) 0.358 0.347 3.2 0.357 0.3

* กำไรที่สามารถนำมาปันส่วนแบ่งกำไร คำนวณจากการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน ซึ่งไม่รวมกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดค่าเงินลงทุน