กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

EN

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้รวม

รายได้จากการลงทุนสุทธิ

หน่วย : ล้านบาท

ไตรมาสที่ 2 ปี 2562 ไตรมาสที่ 2 ปี 2561 % เปลี่ยนแปลง YoY ไตรมาสที่ 1 ปี 2562 % เปลี่ยนแปลง QoQ
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 262.70 250.55 4.85% 261.18 0.58%
รายดอกเบี้ยรับและรายได้อื่น 2.49 2.21 12.67% 2.16 15.55%
รายได้รวม 265.19 252.76 4.92% 263.33 0.71%
ค่าใช้จ่ายในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ 23.44 22.29 5.16% 15.92 47.26%
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 24.28 21.49 13.00% 20.58 17.98%
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน 4.63 5.14 (9.84%) 4.02 15.16%
ค่าใช้จ่ายรวม 52.36 48.92 7.03% 40.53 29.20%
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 212.83 203.84 4.41% 222.81 (4.48%)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน (10.55) (22.22) (52.53%) (52.65) (79.96%)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน 202.28 181.61 11.38% 170.15 18.88%
กำไรที่สามารถนำมาปันส่วนแบ่งกำไร * 202.28 181.61 11.38% 170.15 18.88%
เงินปันส่วนแบ่งกำไร 191.70 183.76 4.32% 189.58 1.12%
เงินปันส่วนแบ่งกำไรต่อหน่วย (บาท) 0.3620 0.3470 4.32% 0.3580 1.12%

* กำไรที่สามารถนำมาปันส่วนแบ่งกำไร คำนวณจากการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน ซึ่งไม่รวมกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดค่าเงินลงทุน