กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

EN

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้รวม

รายได้จากการลงทุนสุทธิ

หน่วย : ล้านบาท

ไตรมาสที่ 3 ปี 2562 ไตรมาสที่ 3 ปี 2561 % เปลี่ยนแปลง YoY ไตรมาสที่ 2 ปี 2562 % เปลี่ยนแปลง QoQ
รายได้ค่าเช่า 265.45 257.95 2.91% 262.70 1.05%
รายได้ดอกเบี้ยรับและรายได้อื่น 3.49 4.23 (17.53%) 2.49 40.16%
รวมรายได้ 268.94 262.18 2.58% 265.19 1.41%
ค่าใช้จ่ายในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ 18.72 23.51 (20.38%) 23.44 (20.14%)
ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์ 25.99 27.67 (6.08%) 24.28 7.03%
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน 4.06 4.56 (10.89%) 4.63 (12.39%)
รวมค่าใช้จ่าย 48.77 55.74 (12.50%) 52.36 (6.85%)
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 220.17 206.44 6.65% 212.83 3.45%
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน (20.14) (0.74) 2610.77% (10.55) 90.91%
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน 200.02 205.69 (2.76%) 202.28 (1.11%)
กำไรที่สามารถนำมาปันส่วนแบ่งกำไร * 200.02 205.69 (2.76%) 202.28 (1.11%)
เงินปันส่วนแบ่งกำไร 191.91 185.88 3.25% 191.70 0.11%
เงินปันส่วนแบ่งกำไรต่อหน่วย (บาท) 0.3624 0.351 3.25% 0.3620 0.11%

* กำไรที่สามารถนำมาปันส่วนแบ่งกำไร คำนวณจากการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน ซึ่งไม่รวมกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดค่าเงินลงทุน